Kişisel Verilerin Korunması

 

 

 

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM


EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve iş ortaklarımız da dahil olmak üzere, faaliyetlerimiz sırasında temasta bulunduğumuz tüm gerçek kişilerin, Anayasal bir hak olan kişisel verilerinin korunmasına ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanmasına azami önemi vermekteyiz.

Bu doğrultuda, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almaktayız.

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile, kişisel verilerin toplanması, kullanılması, işlenmesi, aktarılması, saklama ve imha sistemlerimiz ile temel ilkelerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mensupları olarak iş bu politika kapsamında belirlenen hususlar ışığında Kişisel Verilerin Korunması farkındalığını misyon edinerek, çalışma hayatımız ve tüm ticari faaliyetlerimize de bu farkındalığın sirayet etmesini misyon edinmekteyiz.

GENEL İLKELER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 4 gereğince kişisel verilerin işlenmesi söz konusu kanun ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara bağlanmıştır. Bu bağlamda kişisel veri işleme faaliyeti aynı madde ile birlikte aşağıda belirtilen ilkelerin benimsenmesi zorunlu bırakılmıştır.

 

VERİ İŞLEME AMAÇ VE ŞARTLARI

6698 sayılı kanun madde 5 kapsamıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza şartına bağlanmış olup, belirtilen kanuni amaçlar ise açık rıza aranmasını ortadan kaldırmıştır. Bahsi geçen kanuni veri işleme amaçları çoğaltılamaz ve kıyaslanamamaktadır.

Özel nitelikli verilerin işlenmesine yönelik olarak 6698 sayılı kanunun 6. Maddesi özel bir düzenleme getirerek Özel Nitelikli Verilerin işlenmesini açık rıza şartına bağlamıştır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

Ayrıca 6698 sayılı kanun ve kanun yükümlülüğü bulunan gerçek ve tüzel hukuk kişilerinin uyum süreci kapsamında ortaya koydukları faaliyetlerde, meşru veri işleme amaçlarının belirtilmesi istenmiştir. Bu kapsamda iş bu politika kapsamında ve aydınlatma metinlerimizde belirttiğimiz üzere aşağıda beyan ettiğimiz amaçlar EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin meşru veri işleme amaçlarıdır.

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet kiralama süreçlerinin ve operasyonların yönetilmesi

 

VERİ AKTARIM GRUPLARI

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. olarak gerek 6698 sayılı kanun gerek Ticari Hukuk Kuralları ve teamülleri gereğince, ticari faaliyetlerin işlerliği ve sürekliliği gerekçelerine dayanarak, veri işleyen sıfatı ile elde ettiği verileri departman/birim bazında aktarım yaparak veri işlemektedir. Söz konusu departmanlar ve birimler arası yapılan veri aktarımı, iş bu politika ve disiplin düzenlemeleri ile güvence altına alınarak gerekli sorumluluk ilişkileri yaratılarak güvenliği sağlanmaktadır

 

VERİ İMHA VE SAKLAMA

 

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin KVKK Politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

1.       KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kendi organizasyonu içerisindeki ilgili iş biriminin kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan amacı ve saklama süresi sona erdikten sonra, bu iş biriminin (ilgili kullanıcı) ilgili kişisel verileri işlemesini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri alır. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ organizasyonu içerisindeki diğer iş birimlerinin aynı kişisel veri için gerekli olan işleme amaçları ve saklama süreleri sona ermeden ilgili kişisel veri silinmez, yok edilmez veya anonim hale getirilmez. Kişisel verilerin silinmesi işlemi, silinmesi gerekmeyen diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise;

A)  Kişisel verilerin anonim hale getirilerek arşivlenmesi ,

B) Başka herhangi bir kurum, kuruluş veya kişinin erişimine kapalı olması ve kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması,

kaydıyla kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

2.       KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin yalnız veri sorumlusunun tek başına yetki verdiği irtibat kişisi/veri sorumlusu tarafından ulaşabileceği ve daha kimse tarafından hiçbir şekilde ulaşılamayıp ortadan kaldırma işlemini EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel Verilerin doğrudan yada dolaylı olarak danışman firmalar aracılığı ile koruma, yedekleme veya destek kapsamında alınan hizmetler aracılığı ile aktarılması durumunda söz konusu verilerin imha ve saklamasından kaynaklanan her türlü teknik ve idari tedbiri almayı söz konusu danışman firmaya bırakma hakkını saklı tutmaktadır.

3.       KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından; geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel Verilerin doğrudan ya da dolaylı olarak danışman firmalar aracılığı ile koruma, yedekleme veya destek kapsamında alınan hizmetler aracılığı ile aktarılması durumunda söz konusu verilerin imha ve saklamasından kaynaklanan her türlü teknik ve idari tedbiri almayı söz konusu danışman firmaya bırakma hakkını saklı tutmaktadır.

             

 İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

                6698 Sayılı Kanun gereğince veri sahibi / ilgili kişi aşağıdaki haklara sahiptir;

Ø  Veri Sahibi ’nin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
Ø  EMKA nezdinde Kişisel Veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
Ø  EMKA nezdinde Kişisel Veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
Ø  Eğer Kişisel Veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
Ø  Kişisel Veriler ‘in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
Ø  Kişisel Veriler ‘in EMKA nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, Kişisel Veriler ‘in aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
Ø  Kişisel Veriler ‘in Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler ‘in silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
Ø  Kişisel Veriler ‘in işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun Kişisel Veriler ‘in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
Ø  EMKA tarafından işlenen Kişisel Veriler ‘in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin (Veri Sahibi) aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
Ø  Kişisel Veriler ‘in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’de yer alan “EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” üzerinden EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

·         Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla ………………………..…………………………………………………. adresine iletilmesi,

·          Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak …………………………………………………..kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

·         Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’in yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

SORUMLULUKLAR

Kişisel Verilerin toplanmasından veya işlenmesinden, işbu Politika ile tutarlı yönergelerin tesis edilmesinin sağlanmasından, mevzuat ve sözleşme sorumluluklarının yerine getirilmesinden nihai olarak EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yönetimi sorumludur. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’de kişisel veri işleme yönetimi aşağıda belirtilen kapsam ve modeli esas almaktadır.

VERİ SORUMLUSU ADINA HİZMET VERENİN SORUMLULUĞU

Kişisel Verilerin doğrudan ya da dolaylı olarak danışman firmalar aracılığı ile koruma, yedekleme, IT, BT veya veri güvenliği ve benzeri destek kapsamında alınan hizmetler aracılığı ile aktarılması durumunda söz konusu verilerin imha ve saklamasından kaynaklanan her türlü teknik ve idari tedbiri, verilerin aktarılması ulaşılması veya kanun hükümlerine hilafet oluşturacak her türlü fiil ve ihmalden veri sorumlusu adına hizmet veren kurum/kuruluş müşterek olarak sorumludur.

VERİ SORUMLUSU ADINA VERİ TOPLAYANIN SORUMLULUĞU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurum içi eğitim ve aydınlatma metinleri akabinde kişisel veri tespit etme ve korunması sürecine ilişkin bilgi sahibi olan veri toplayan verilerin toplanması işleminden sorumluluğu mevcut olmakla birlikte, kişisel veri işleme işlemini sırasında gerek ilgili mevzuatlara gerek iş bu politikaya ve veri sorumlusunun emir ve talimatlarına uymayan veri toplayan, veri sorumlusunun rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla SORUMLUDUR.

BİRİM AMİRLERİNİN SORUMLULUĞU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurum içi eğitim ve aydınlatma metinleri akabinde kişisel veri tespit etme ve korunması sürecine ilişkin bilgi sahibi olan birim amirleri sorumlu oldukları birim personeli ve birimce toplanan tüm verilerin KVKK ve sair ilgili mevzuatlarla ilgili müeyyidelerden veri sorumlusunun rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla SORUMLUDUR.

İRTİBAT KİŞİSİNİN SORUMLULUĞU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurum içi eğitim ve aydınlatma metinleri akabinde kişisel veri tespit etme ve korunması sürecine ilişkin bilgi sahibi olan irtibat kişisi kişisel verilerin korunması sürecine yönelik VERBİS veri takibi, denetim faaliyetlerinden, veri sorumlusunun rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla SORUMLUDUR.

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRME


Bu Politika EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönetim kurulu tarafından …………………………………… tarihinde onaylanmıştır. Bu tarih itibariyle geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

GİZLİLİK/KVKK İLKEMİZ

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , ilke olarak, gizlilik ilkesinin esasına dayanan, kişisel verilerin korunmasına yönelik kabul görülen ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak faaliyetlerimizin bu doğrultuda yürütülmesi anın da fiziki dijital yada sair yollarla tarafımıza sunulan kişisel verileri, gizlilik ilkesi bağlamında değerlendirilen tüm hususları, hukuksal olarak beklenen yükümlülükleri yerine getirmek sureti ile güvenliğini sağlamaktadır. Bu bilgiler, olası bir kullanım durumunda tarafımızdan size önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken sizin açık izniniz alınmadan hiçbir şekilde doğrudan pazarlama ya da siz istemeden izleme amacıyla kullanılmaz. Özellikle kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak oluşturduğumuz politikalar ve veri işleme faaliyeti kapsamında sizlere sunduğumuz aydınlatmalar çerçevesinde verilerin korunmasına yönelik tüm süreçlere hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek isteriz. Bu doğrultuda EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , ilk olarak bahsi geçen sizin izninizle bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

Kişisel bilgilere sadece yetkili EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ personeli ya da bilgi ve verilerin özellikle 6698 sayılı kanun kapsamında korumaya yönelik taahhüt altına girmiş olan veri aktarımı alıcı grupları erişebilir. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak ürünlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiçbir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz.

 

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  , sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ’ün, yukarıda özetlediğimiz amaç ve gayelerle birlikte ilgili kanun ve sair ikincil mevzuatlarca bağlayıcılık esası teşkil eden hükümleri gereğince, bağlantı üzerine yaşanabilecek herhangi bir ihlal durumu karşısında sorumluluk altına girmeyeceğini, reklam ve benzeri yönlendirme kapsamlarının kontrol edilerek erişim sağlanmasını tavsiye ederiz.

EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   Gizlilik İlkesi ve KVKK politikaları kapsamında bulunan İlkeleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız info@............................... adresine başvurunuz. EMKA METAL ÇELİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  , ilke ve politika benzeri bağlayıcı iç kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

EMKA METAL ÇELİK YAPI

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

Turkish English العربية
×