Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

EM-KA LTD. ŞTİ. Bilgilendirme Politikasında amaç, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Ancak, bu düzenlemeler uyarınca Şirket duyurması halinde meşru çıkarlarına ve ticari sırlarına zarar gelebilecek durumlarda belirli bazı gizli bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilir.

 

Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

 

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

•             Şirket internet sitesi (www.em-ka.com.tr),

•             Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular,

•             Müşteriler için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,

•             Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

•             T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

•             Sözcüler (Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları),

•             Telekonferans, sosyal medya telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim.

 

Genel Kurul Toplantıları

Şirket, Genel Kurul toplantılarına ilişkin duyuruları tabi olduğu düzenlemelere ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirir. Ortakların genel kurul duyuru metinleri internet sitesinde ilan edilerek ortakların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır. Şirket, Genel Kurul toplantılarında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen soruların Genel Kurul esnasında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılamayan ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular bu bilgilendirme politikası ve ilgili düzenlemelere uygun olarak cevaplandırılır.

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri takip eder. Daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

 

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunmaz veya soruları cevaplandırmaz.

 

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Şirketin geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeler kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

 

Şirket Yönetim Kurulu’nca Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Genel Müdür yetkili kılınmıştır.

 

Turkish English العربية
×