Etik Davranış Politikası

BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1. Bu dokümanın amacı, EM-KA LTD. ŞTİ. personelinin uymak zorunda oldukları Etik Davranış Kuralları ve uygulama prensiplerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu kurallar, EM-KA LTD. ŞTİ.’nin her kademedeki yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Tüm çalışanlar yol göstermesi açısından bu kurallara başvurmalıdır.

Yönetmelikte Geçen Terimler

Madde 3. Bu yönetmelikte;

EM-KA terimi: EM-KA LTD. ŞTİ. hükmi şahsiyetini,

Şirket Yönetimi terimi: EM-KA LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu adına hareket eden Üst Yönetimi, ifade eder.

Etik Kurulu

Madde 4. Etik kuralların işleyişi şirket bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul tarafından yönetilir. Etik Kurul, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve İnsan Kaynakları Müdürü’nden oluşur. Etik Temsilciliği görevi ek görev olarak İnsan Kaynakları Müdürü tarafından yürütülür.

BÖLÜM 2 ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Etik Davranış Kuralları; işyerinde birbirimize nasıl davrandığımıza, çevresel sorumluluklarımızı nasıl yönettiğimize, rakiplerle ilişkilerimize, Kamu çalışanlarıyla etkileşimimize, EM-KA LTD. ŞTİ. ve bunun yanı sıra müşterilerimizin gizli bilgilerini nasıl koruduğumuza ilişkindir. Şirketimizin müşterileri, tedarikçileriyle, rakipleri ve aynı zamanda birbirimiz ile adil ve dürüst anlaşmalar yaparız. Her birimiz şu ilkeler için çaba göstermeliyiz:

Dürüstlük

Madde 5. EM-KA LTD. ŞTİ. tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve dürüstlüğü her şeyin üzerinde görür ve birlikte ş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler. EM-KA LTD. ŞTİ. iş ilişkilerinde; çalışanlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

Gizlilik

Madde 6. Gizli bilgi; şirkete ve personeline ait üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, özel, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir. EM-KA LTD. ŞTİ. çalışanlarından, gizli bilgilerin korunmasına özen göstermeleri beklenir. Çalışanlar, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar.

Gizli bilgiler, EM-KA LTD. ŞTİ.’de çalışırken ve ayrıldıktan sonra üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Çalışanlar, çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları ve EM-KA LTD. ŞTİ.’ye ait olan her türlü belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar. EM-KA LTD. ŞTİ. bünyesine yeni katılan çalışanlarımızın da önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri paylaşmaları istenmez.

Bütün resmi açıklamalar, EM-KA LTD. ŞTİ.’nin belirlediği birimler aracılığı ile duyurulur. EM-KA LTD. ŞTİ. çalışanlarından, elde edilen ya da sahip olunan bilgilerin yetkisiz kişilerle, şirket içi ya da şirket dışı otoritelerle paylaşımından ya da spekülatif amaçlarla kullanımından (direkt ya da dolaylı olarak) uzak durmaları beklenir.

Adil Çalışma Ortamı

Madde 7. EM-KA LTD. ŞTİ. faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Bu doğrultuda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak hiçbir koşulda ayrımcılık yapılmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

EM-KA LTD. ŞTİ., çalışanlara saygı duyulan, adil, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.

Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır.

Hukuka Uygunluk

Madde 8. EM-KA LTD. ŞTİ. faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez.

Yapılan iş kapsamında hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu yönetimin dikkatine sunulur.

İnsan Kaynakları Politikası

Madde 9. “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” politikası, EM-KA LTD. ŞTİ.’nin kurulduğu günden itibaren benimsediği temel ilkelerden biridir. Bu çerçevede;

• İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, herhangi bir ayrım yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,

• En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri şirketimize kazandırmak,

• Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

• Çalışanların potansiyellerini kullanabilecekleri, değer yaratabilecekleri ve Şirket hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayabilecekleri bir pozisyonda çalışmalarını sağlamak,

• Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlamak,

• Çalışanlar arası işbirliğini sağlamak,

• Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek,

• Vizyonun, misyonun, hedefler ve faaliyet sonuçlarını düzenli olarak çalışanlarla paylaşmak,

temel prensiplerimizi oluşturur.

Kalite ve Sürekli Gelişim

Madde 10. Çelik yapı tasarım, imalat ve montaj faaliyet alanında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kaliteli, emniyetli, güvenilir, düşük maliyetli ürün ve çağdaş hizmet kalitesi ile karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için günün değişen teknolojik gelişmelerini takip etmek EM-KA LTD. ŞTİ.’nin  temel ilkesidir.

Eğitimli ve nitelikli çalışanlarımızla ve kişilerden bağımsız kalite sistemimizle, kalite için gerektiğinde ‘HAYIR’ demek’ EM-KA LTD. ŞTİ.’nin temel kalite ilkesidir.

En yüksek standartları yakaladığımız ve yaptığımız işte en iyisi olduğumuz için gurur duygusuyla motive oluyoruz. Öğrenme ve büyüme tutkusunun kusursuzluğun anahtarı olduğu inancıyla, inisiyatif alıyor ve kalitemizi sürekli geliştirmeye çabalıyoruz. Kendimizi hedeflerimiz doğrultusunda hevesle, sonsuz ve azimli bir ivedilik içinde ilerlemeye adadık.

Etkili Kaynak Kullanımı

Madde 11. EM-KA LTD. ŞTİ. gerçekleştirdiği faaliyet ve yürüttükleri projelerde kaynak israfını engellemeyi temel ilke edinir.

Çevre Politikası

Madde 12. EM-KA LTD. ŞTİ, çelik yapı tasarım, imalat ve montaj faaliyetleri kapsamında ürettiği nihai ürünün tamamen geri dönüşebilir olması yanında;

•Doğal kaynakların etkin kullanılmasını,

•Faaliyetleri sırasında oluşan atıkların kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını

•Yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevre ile ilgili sürekli iyileştirmeyi, çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

•Sürdürülebilir bir çevre için enerjinin etkin kullanılmasını sağlar,

•Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirir,

•Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı amacıyla eğitim faaliyetleri düzenler,

•Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasa ve yönetmeliklere uyar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Madde 13. Tüm çalışanlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için sürekli olarak eğitilir, bilgilendirilir ve bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar. Bu çerçevede;

• EM-KA LTD. ŞTİ.’de“ Hiçbir iş insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

• EM-KA LTD. ŞTİ.  iş kazalarını ve mesleki hastalıklarını önlemek/en aza indirmek için “Sıfır Kaza ve Yaralanma” felsefesini tüm iş planlarının başına koyarak ölçülebilir hedefler oluşturur, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.

• EM-KA LTD. ŞTİ. , tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlara, sözleşmelere, faaliyetleri kapsamındaki müşteri gereksinimlerine ve diğer şartlara tam uyum ile faaliyetlerini planlamayı, sürdürmeyi ve tamamlamayı amaçlar.

Kamuya Yönelik Faaliyetler

Madde 14. EM-KA LTD. ŞTİ. Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. İş yapılan ülkelerin mevzuatına uymak ve tüm çalışma ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, kaydetmek ve raporlamak temel görevimizdir.

Sosyal Sorumluluk

Madde 15. EM-KA LTD. ŞTİ. ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek için  bünyesinde staj imkanları sağlayarak eğitimi geliştirici çabaları destekler.

Müşteri İlişkileri

Madde 16. Müşterilerle ilişkilerimizde;

• Uzun vadeli güven ortamı yaratmak,

• Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak,

• Kaliteli imalat ve montajlar sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,

• Müşteri memnuniyetini arttırarak tercih edilen şirket olmayı hedeflemek,

• Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak.

• Müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korumak, temel ilkemizdir.

Rakiplerle İlişkiler ve Rekabet

Madde 17. Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, rakiplerin ya da diğer kişilerin ya da şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınırız.

Şirket’in temsil edildiği şirket dışı her türlü organizasyonda, yukarıda yer verilen, yanlış anlaşılabilecek veya yorumlanabilecek her türlü ifade, tartışma ya da yöntemlerden uzak dururuz.

İnternet ve Elektronik Posta Politikası

Madde 18. EM-KA LTD. ŞTİ.’nin internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır ve EM-KA LTD. ŞTİ. internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir.  Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır.  Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.

Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum

Madde 19. Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen; fakat bunlarla sınırlı olmayan politikalar şunlardır:

•Lisanssız yazılım kullanılmaması,

•Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi,

•Yetişkin içerikli, kumar&bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da içeriğinin indirilmemesi.

Ekipman ve Teçhizat

Madde 20. EM-KA LTD. ŞTİ.’ya ait araç, makine ve teçhizat ile ofis ekipmanları kişisel amaçlarla kullanılamaz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Madde 21. Ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarının garanti altına alınması işlemlerinin tamamlanması hususunda emin olunmalıdır.  Diğer şirketlere ait patentler, telif hakları, ticari sırları, markaları, bilgisayar programları ve diğer fikri ve endüstriyel mülkiyet hakları bilerek izinsiz kullanılamaz.

Bilgi Yönetimi

Madde 22. Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olunmalıdır. Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen gizli bilgi taleplerine yanıt verilemez.

 

Güvenlik ve Kriz Yönetimi

Madde 23. EM-KA LTD. ŞTİ. çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini ve idari tesisleri doğal afetlerden korumak için gereken önlemleri alır. Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemler alınmalıdır.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Madde 24. Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır. EM-KA LTD. ŞTİ. çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yöneticisini haberdar etmesini bekler.

Kişisel Çıkar İşlemlerinden Kaçınma

Madde 25. Çalışanların;

•Bulunduğu mevki ya da gücün avantajını kullanarak, üçüncü kişiler, ilişkili taraflar ya da herhangi bir kimse için haksız kazanç ve gelir elde etmekten kaçınmak,

•Üstlenilen işle ilgili çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak,

•İşin icrası esnasında diğer çalışanların zamanını çalmaktan ya da dikkatini dağıtmaktan, asıl işe konsantre olmayı engelleyen durumlardan kaçınmak,

•Aynı sektörde karar verici pozisyonunda olan bir müşteri ya da tedarikçi ile birinci dereceden aile ilişkisi olan bir çalışan olduğu durumlarda ilgili yöneticiye anında haber vermek,

•Başka bir şirkette ya da yatırımda hissedar olduklarında haber vermek, zorunlulukları vardır.

Hediye Alma ve Hediye Verme

Madde 26. EM-KA LTD. ŞTİ.’yla iş ilişkisi kurma ya da devam ettirme niyeti taşıyan kişi ve kurumlarla ilişki kurulurken; İş geleneği, genel kültür ve âdetlere istinaden hediye ve ilgili faaliyetler hariç olmak üzere, bağımsız düşünme ve karar alabilme ortamını ihlal edebilecek herhangi bir hediye/faaliyet kabul etmek ya da teklif etmekten kaçınılır. İlgili tarafla olan iletişimin olumsuz etkileneceği düşünülen hediyelerin kabulü hakkında, insan kaynakları birimine bilgi verilir.

İşten ayrılanların EM-KA LTD. ŞTİ. İle İş Yapması

Madde 27. Şirketteki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak olarak; EM-KA LTD. ŞTİ. İle iş yapmak, olumsuz algı oluşturabilecek, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur. Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında Şirket menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir.

Şirketten ayrılmış bir çalışanın tekrar istihdam edilmesi durumunda Etik Davranış Kurallarından birine uymama sebebiyle ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır.

Temsil ve organizasyon davetlerine katılım

Madde 28. İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler, sportif faaliyetler, yurt içi/dışı geziler, vb. davetlere katılım Genel Müdür onayı dahilinde yapılabilir.

Bilgi Sızdırma

Madde 29. Çalışanların, EM-KA LTD. ŞTİ.’ye ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten kaçınmaları gerekmektedir. Çalışanların bu ilkeye aykırı davranışları EM-KA LTD. ŞTİ.’yi hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

Kayıtlar ve Dosyalar

Madde 30. Bütün EM-KA LTD. ŞTİ. kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir. Çalışanlar, kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının kullanımında doğru bilgi adına iyi niyet içerisinde hareket etmelidir.

Denetçilerle İşbirliği

Madde 31. EM-KA LTD. ŞTİ çalışanları; EM-KA LTD. ŞTİ defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi süresince iç ve dış denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

BÖLÜM 3 SORUMLULUKLAR

Etik Kurul Görevleri

Madde 32.

•Etik kurallara uyum sisteminin kurulması için gerekli ekipman, eğitim ve yönetim yapısını tayin ederek yönetir, gerekli durumlarda bu faaliyetler için kişi ve/veya kişileri görevlendirir.

•Etik kuralların tüm şirket genelinde özümsenip uygulanması ile ilgili görevleri yerine getirir.

•Etik kurallar ihlal edildiğinde ya da birilerinin kural ihlaline zorlandığına disiplin uygulamalarının devreye girmesi kapsamında düzenleme yapar.

Etik Temsilcisi Görevleri

Madde 33.

•Etik Davranış Kurallarının revize edilmesi gerekirse, Genel Müdürün onayını müteakip EM-KA LTD. ŞTİ’ye duyurmak,

•Etik Davranış Kuralları hakkında çalışanları bilgilendirmek, politika ve kuralların daha iyi anlaşılması için periyodik eğitimler vermek, çalışanlarla bu konu hakkında sürekli iletişim kurmak,

•Yeni istihdam edilen personelin bu dokümanı okuduğundan emin olmak, onları bu konuda bilgilendirmek.

 

Madde 34. Etik Temsilcisi, çalışmalarını aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde gerçekleştirir:

•Şikayet/bildirimlerini ve şikayetçinin kimliğini gizli tutar,

•Soruşturmayı, mümkün olduğunca gizlilik içerisinde yürütür,

•Soruşturma sonunda şikayetin asılsız çıkması ihtimali nedeni ile hakkında soruşturma yürütülen çalışanın kişisel haklarının korunması için gerekli her türlü tedbiri alır

•İlgili departmandan soruşturmayla ilgili doğrudan bilgi, belge ve kanıt talep etme yetkisi vardır. Tüm bilgi ve belgeleri soruşturma limitleri dahilinde analiz edebilir,

•Soruşturma süreçleri yazılı olarak kayıt altına alınır. Bilgi, kanıt ve belgeler kayıtlara eklenir,

•Soruşturma ivedilikle ele alınır, mümkün olduğunca çabuk çözülür,

•Etik Temsilcisi’nin önerileri hızlı şekilde uygulanır,

•İlgili departmanlar ve yetkililer sonuçtan haberdar edilir,

•Etik Temsilcisi, görevini yerine getirirken organizasyonel hiyerarşiden etkilenmeden bağımsız bir şekilde hareket eder. Bu konuda herhangi bir baskı ya da öneri söz konusu olamaz,

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 35. EM-KA LTD. ŞTİ yöneticilerinin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten; ek sorumlulukları vardır. Bunlar:

•Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak,

•Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek, etik ilkeler hakkında personelini eğitmek,

•Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikayet/endişelerini ifade etmelerini desteklemek,

•Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek ve gerekli görüldüğünde İnsan Kaynakları Müdürlüğüne konuyu taşımak,

•İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak.

Çalışanların Sorumlulukları

Madde 36. EM-KA LTD. ŞTİ’nin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı kapsamında; çalışanlardan aşağıdaki davranışlar beklenilmektedir:

• Yasalara her zaman uymaları,

• İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmelerini,

• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri,

• Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları,

• Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi ya da kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi ya da kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları,

• Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri,

• İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları,

• Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek, veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları,

• Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması,

• Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmek ve/veya siyasi aktivite ya da çıkar amacıyla kullanmaktan kaçınmaları.

BÖLÜM 4 ETİK KURALLARA UYMAMA

Etik Davranış Kural İhlali Bildirimi

Madde 37. Çalışanlar, Etik Davranış Kurallarının ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu sıralı amirleri vasıtasıyla (eğer durum üst amiriyle ilgiliyse atlanacaktır) Etik Temsilciye bildirilecektir.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir. Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı reddeden ve iyi niyetle bildirimde bulunan herhangi bir çalışanın iş yerinde ya da dışında tehdit edilmesine, söz konusu çalışana misilleme yapılmasına veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez. Bu tip davranışlar etik kural ihlali olarak yorumlanır ve gerekli disiplin cezaları uygulanır.

Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.

Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

Bildirim mekanizmasının çalışmasına uygun ortamın ve etkinliğinin sağlanması için en başta yönetim güvence verir. Çalışanlar ise bildirim mekanizmasının etkinliğinin sağlanmasında yönetime destek vermeleri yönünde bilinçlendirilir.

Etik Davranış Kural İhlali Yapanlar

Madde 38. Etik Davranış Kurallarına uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır.

Disiplin Cezaları

Madde 39. Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

Kural ihlali, dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğmuş ise olayın etkisine uygun disiplin cezası uygulanır. Kasten yapıldığı tespit edilen bir suiistimal söz konusu ise işten çıkarma (iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca) ve gerekli görülürse kanuni işlem için başvuru yapılır.  Bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz.

BÖLÜM  5 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İş Sözleşmesi ile İlişkisi

Madde 40. Bu "Etik Davranış Kuralları", İş Sözleşmesinin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Yürürlük Tarihi

Madde 41. İşbu kurallar 08 /11/2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kurallarda değişiklik yapma yetkisi Şirket Yönetimi'ne aittir.

Turkish English العربية
×